Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til: Hjertebjerg kort og bygningslister  Fotos af radarantennerne    Forsiden
 Baraklejren på Hjertebjerg (reg. nr.27.13.61-64)

Tegning til den på ovenstående fotos viste barak (62).
Tegning af den oprindelige barak nævnt 'Gl. Barak' - '2000' med tegning af en tilbygning i højre side på 9 meter og en tilbygning på 6,3 x 24,5 meter. (Landsarkivet i Viborg, B2-6428)

Den store barak (62) til venstre. Bygningen med den hvide gavl og to vinduer er reg. nr. 63. (MuseumsCenter Hanstholm 3995)
Tegning til barakken reg. nr. 62 ses herover.

Barak (62). Fotoet er fra efteråret 1940. På det tidspunkt var der på barakken en vinkelbygning, som senere blev fjernet.
Bygning reg. nr. 61 er endnu ikke opført.
(MCH 4766)

(MCH 4762)

Barak (62) efteråret 1940. Nu er der kommet et flethegn op.
(MuseumsCenter Hanstholm 4088)

Opmuring af vestgavl til bygning reg. nr. 61 i efteråret 1940.
(MuseumsCenter Hanstholm 4089)

Huse langs Hamborgvej, mod sydøst.
Datering: Efterår 1940.
Midt i billedet bagerst Luftwaffe-barakker på sydsiden af vejen. (MCH 4030)

Huse langs Hamborgvej, set mod sydøst. Til højre i billedet bagerst ses de 3 Luftwaffe-barakker (61-62-63). Datering: Efterår 1940. (MCH 4027)

Luftwaffelejren vinteren 1940/41. (MCH 4764)

Barakker (62 og 62) i Luftwaffelejren set mod øst fra Hamborgvej.
Vinteren 1940/41. (MCH 4761)

Oberstløjtnant (navn ikke kendt) og Heinrich Sudeck som postryttere på vej til Thisted vinteren 1940/41. (MCH 4767)

Samme som ovenfor set mod vest - nu i 1945.
I baggrunden de civile huse Hamborgvej 22 og 30. (MCH 0315)

Østgavlen af barak (62).
Datering
: Efterår 1940.(MuseumsCenter Hanstholm 3996)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Skrivelser vedr. opbygningen af stillingen - herunder referater fra byggemøder
01/06/1940
Freya radaranlægget FuMG 39G, som fra 13/04/1940 havde været opstillet vest for fyret ved skrænten mod havnen, flyttes til Hjertebjerg.
Straks derefter påbegyndtes opførelsen af bygninger i lejren, som det fremgår af ovenstående fotos fra sommeren og efteråret 1940.
18/12/1940

Afskrift.
Thisted, den 18. december 1940. Bauleitung der Luftwaffe, Thisted.

Overdragelsesforhandling.
Ifbm. det i dag afholdte overdragelsesmøde på vand-flyvepladsen i Thisted offentliggøres følgende:
Fra byggeledelsen som afgivende part: Byggeleder dipl. ing. Pfeil og dipl. ing. Müller.
Fra forvaltningen som modtagende part: Leutnant Wilke.

Følgende tidligere mundtligt overdragede byggesager blev overdraget:
Byggeprojekt: Peilstelle Hamborg.

Efter en grundig gennemgang blev følgende fastslået som nødvendige ændringer og tilføjelser for at opfylde den planlagte anvendelse bygninger og konstruktioner:
1) Udebelysning med blåt lys foran garageporten mangler, er imidlertid meget påkrævet.
2) Af hygiejniske grunde er det meget påkrævet at afdække en del af hylderne i spisekammeret med fluenet.
3) Ydervæggene er skrumpet så meget ved indtørring, at vind og regn trænger igennem, her synes det ydre paplag på væggene at mangle.
4) Ifbm. sløringen af tårnene med forskallingsbrædder er den i tårnet værende åbning til at udtage apparaturet lukket næsten til. Af indsatsberedskabsmæssige grunde må åbningen kunne klappes ud.
5) Arealet foran vognhallen er så ringe, at de i stillingen værende 2 Nachrichtengerätewagen (længde ca. 8,5 m) ikke kan køre ind i hallen. Det skal omgående udbedres.
6) Et oliemaleri til officershjørnet i kantinen.
(Side 2.)
Ovenstående efterarbejder bliver udført af den stedlige byggeledelse inden ……
Desuden har brugerne derudover udtrykt følgende ønske, som ikke hører under de planmæssige arbejder og derfor må godkendes af højere myndighed:
…………………………
Yderligere krav blev ikke fremsat af den overtagende part.

Med til overdragelsen foreligger:
Materiel- og apparatfortegnelse bilag a)
Bygningsbeskrivelse bilag b)
Tildelingsplaner bilag c)

Dette overdragelsesnotat er udfærdiget i to eksemplarer.
……..Bilag.
Thisted, den 18. december 1940

Godkendt af den modtagende part: af den afgivende part:
gez. Wilke, Leutnant Byggeledelsen Luftwaffe Thisted
i.V.gez. Müller, Byggeleder

F.d.R.d.A.: Silia
Lt. og delingsfører

18/12/1940

Bilag c
Bygningsbeskrivelse.

Iht. overdragelsesforretning af 18. december 1940 overdrages: Peilstelle Hamborg.
Indledning. Om byggeriet anføres her disse kortfattede detaljer:
1. Beboelsesbarak: I træ, dobbeltvægge med tørvefyld, fladt tag med dobbelt paplag, trægulv lagt i pilemønster. Køkkenafdeling med betongulv og flisebelægning. Dertil komfur, kogekeddel og vaskeri. Mørkelægningsskodder. Bygningen dækkes af en splintervold. Med i overdragelsen er både elektriske installationer og vandforsyning og kloakering.
2. Garage: Almindelige retningslinier. Betonfundamenter og -gulv, sokkel i murværk, derefter byggeri i træ med pladebeklædning og cementpuds, tagdækning: forzinket jernplade.
Garagen skal have varmluftsopvarmning og elektrisk lys samt tilslutning af vand og afløb.
3. Toilet- og vaskebarak. I træ på massivt fundament med betongulv samt håndvaske, vaskebaljer og brusere med varmt vand, dertil det nødvendige antal toiletter.
4. 2 pejletårne og maskinhus. Speciel træbyggeri på betonfundamenter beklædt med camouflagebrædder. Maskinhus: Trægitterværk med indvendig eternitbeklædning og med betongulv.
5. Dækningsgrave mod beskydning fra luften iht. byggeledelsens standardbeskrivelser.
6. Indretning af pladsen og veje: på den efter de lokale forhold mest hensigtsmæssige måde.
7. Indhegning af området med et efter de lokale forhold almindeligt træhegn med låger.

16/01/1941 15.1.1941 - Kreditforening fået nys om, at tyske værnemagt disponerer over en del af husejer Ejner Henning Villadsen, Nørtorp, ejendom matr. nr. 21d og 22a i Nørtorp by.
Udkast til kontrakt m. Rigsfiskus Luftfahrt, Luftgaustab z.b.V., ...
udspec. af omfang.
16/01/1941 Boelsmand Peter Vilhelm Poulsen, Hamborg, matr. 13a Nørtorp siden omkring 1/6.1940 paa en Del af det af ham tilhørende Matr. Nr. 13a Nørtorp, Ræhr Sogn til stadighed har haft henstående 6-8 lastbiler eller tanks samt 2 motorcykler, ligesom der herfra og nordpaa af hans Mark til stadighed er bleven kørt af disse biler.
Forslag til overenskomst med Rigsfiskus Luftfahrt, Luftgaustab z.b.V., udat.
 
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Fotoet over Hamborg er taget mod nordøst.
Foruden barakkerne tilknyttet radarstillingen på Hjertebjerg (61-64) var der i Hamborg opstillet et stort antal barakker.
Nord for vejen op til Hjertebjerg var der et militær lejrkompleks. Der er dog lidt usikkerhed om anvendelsen af de to barakker markeret 'militærlejr/arbejderlejr'. Umiddelbart vurderes de som militærbarakker.
På begge sider af Kællingdal var der store arbejderlejre. Det er ikke fastslået, om lejren på østsiden af Kællingdal var under opbygning eller var nedtaget på dette tidspunkt, da kun fundamenterne til barakkerne ses.
(Foto: MuseumsCenter Hanstholm 0440)

Samme som ovenfor taget mod nordvest og zoomet med fokus på baraklejren reg.nr. 61-64.  Datering 1946. (Det Kongelige Bibliotek,  foto : Sylvest Jensen)

De to nordlige barakker i den østlige af arbejderlejrene, hvoraf kun fundamenterne ses (læ
ngst til højre) på det øverste luftfoto ovenover.  (MCH 5151)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye