Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Indhold - emneopdelt
Gå til: Forside
 

Tyske militære enheder og anlæg i Thy.
         Registreringen med notater og kildetekster.

Skagerrakspærringen
De første tyske enheder i Hanstholm
Marinekystbatterier M.A.A. 118, Batteri "Vara" og påbegyndt batteri ved Dueodde
Servicebygningerne i Hanstholm bygget til 38 cm Batteriet
Fotos af byggepladsen for 38 cm batteriet
Opbygningen af forsvarsområdet (Byggemøder og byggeaktiviteten)
Øster Vandet: depot og omladeplads for tungt materiel
Pejlestationer (til marine-kystbatterierne i M.A.A. 118)
Luftværnsbatterier (herunder 150 cm lyskastere) M. Flak A. 814
Hærkystbatterier (H.K.A.A. 180)
Skinstillinger (Alle marinekystbatterier, luftværnsbatterier og hærkystbatterier)

Radar- og radiostationer (Luftvåbenet)
Radarstationer (Marinen)
Infanteriforsvaret i Hanstholm
Infanterienheder i Thy og Vester Han Herred
Modstandsrederne (WN - WiderstandsNest)

Kystvagten og luftmeldetjenesten
Vejrtjenesten
Anlæg i Hanstholm registreret efter kortskitsen “Verteidigungs-Bereich-Hansted”
Anlæg i Hanstholm med ukendt funktion
Småanlæg
i Hanstholm Vildtreservat
Kommunikation (Radio-, telefon- og fjernskriverforbindelser samt signaltjenesten)
El- og vandforsyningen i Hanstholm
Brandvæsenet i Hanstholm
Evakueringslejrene for borgerne i Hanstholm
Thisted - enheder og anlæg

Feltpostnumre med liste over enheder
Oversigt over Hanstholmområdet

Kildetekster over forskellige emner bl.a.:
Organisatoriske forhold
Liste over officerer ved batterierne (opstillet efter dato for indberetning)
Liste over officerer enkeltvis (opstillet efter efternavn)
Admirals- og generalsinspektioner (fotos)
Batterichef Knippenberg får bygget hus til sig selv
Mandskabsstyrken i Hanstholm (Forskellige opgørelser opstillet kronologisk)
Opgørelse over våben i Forsvarsområde Hansted
Opgørelser pr. 15/01/1945 over våben og enheder uden for Hanstholm
Opgørelser pr. 15/01/1945 over bygninger og mandskab i hele registreringsområdet
Alarmer uden kamphandlinger
Alarmeringsplaner m. oversigt over enhederne i Hanstholm
Notater om det hollandske skib “Hada”
Radarreflektorer til sløring af forsvarsområdet
Notater i Marinens Krigsdagbog vedr. hændelser i Hanstholm

Tekster og fotos om hverdagen i forsvarsområdet.

Soldaternes hverdag i stillingerne i Hanstholm
Beretning om sagen vedr. den forsvundne bajonet
Kopenhagener Soldatenzeitschrift (Ugentlig
tidsskrift med orientering og underholdning for de tyske soldater i Danmark)
Vidneberetninger

Efter 5. maj 1945.
De tyske soldaters afrejse
Notater om tilbagetrækningen og dansk overtagelse af forsvarsområdet
Tilstanden af husene i Hanstholm efter tilbagetrækningen
(Registreret af Indenrigsministeriets Afviklingsudvalg af 16-5-1945)
Demonteringen af 38 cm kanonerne
Minerydningen

Bortsprængning/fjernelse af bunkere i Hanstholm
Skrivelse Vedrørende Arealer til Brug for et dansk Kyst- og Luftradarnet m.v.

Indvielse af Dokumentationscentret 30. juni 2002

   
 

I registreringen ses mange steder forkortelsen 'BFP' anvendt.
De oplysninger, der refereres under denne henvisning, er fra 'Baufortschrittsmeldung' pr. 15. januar 1945 udarbejdet af Festungs-Pionier Stab 31. Underoverskriften er 'Bericht über den Ausbaustand und weitere Absichten den Ausbau Dänemarks' og indledes med 5 sider samlet oversigt med forklaringer samt et oversigtskort over alle stillinger, stillingsområder og forsvarsområder.
1) 'Baufortschrittsmeldung' har et afsnit benævnt 'Baufortschrittsplan', som oplister færdige, delvis færdige og planlagte støbte bygninger (bunkere) med notater ved hver enkel.
2) Et andet afsnit benævnt 'Zusammenstellung' oplister materielforbrug, den militære bemanding samt antallet af danske arbejdere i de enkelte stilliger eller stillingsområder, hvilke enheder der var stationeret, og hvilke våben de rådede over.
3) Et tredie afsnit benævnt 'Sperrmassnahmen' indeholder lister over byggede vejspærringer af forskellig art, men her er også anført strandforstærkninger, nogle vejanlæg m.m.
(Der forekommer ind imellem noteret data fra BFM, uden at jeg har anført BFM som kilde.)

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye