Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Indhold Hanstholm II
Hanstholm-Hamborg oversigt
Marinekystbatterier
Forsiden
Skrivelse af 1. november 1940 fra Oberkommando der Kriegsmarine med retningslinier for Bygningen af det tunge batteri ved Hanstholm.

I forlængelse af den rekognoscering, der fandt sted den 9.10.40, befales der hurtigt indledt bygning af et tungt batteri (4 - 40,6 cm C/34 f) ved Hanstholm. Detaljeret hertil føjes:
1) For opstilling af batteriet gælder de af Kriegsmarine bearbejdede modeltegninger S 75 og S 80, som er vedlagt i et eksemplar til henholdsvis Station Nord og Küstenbefehlshaber Nordfriesland. Til O.T. er der allerede fremsendt 3 eksemplarer med B.Nr. F Wa 2722 g v. 18.10.1940.
Detailtegninger over den maskinelle indretning, ventilation, varmeanlæg, vandforsyning og belysning følger til Küstenbefehlshaber Nordfriesland og O.T. en af de nærmeste dage.
Der bygges ikke et skudsikkert dæk over kanonerne, ligesom ved de tunge batterier ved Kanalkysten, da den derved forbundne begrænsning af skudfeltet til 1200 ikke er hensigtsmæssig ved opstillingen ved Hanstholm.
2) Som støtte for det videre arbejde og valg af placering vedlægges rekognosceringsrapporten til Station N, Küstenbefehlshaber Nordfriesland og O.T. Et kort 1:20.000 er allerede fremsendt.
3) Den planlagte tidsmæssige gennemførelse af byggeriet fremgår af den vedlagte grafiske tidsplan. Det er forudsat, at byggematerialerne kan opvarmes under arbejdet i vinter. Hvis arbejdet på trods af det skulle blive forsinket, forlænger det nødvendigvis byggetiden.
Tidsplanen fremsendes også til Station N, Küstenbefehlshaber Nordfriesland, Z.J., M.A.Za. Cuxhaven og O.T.
Hele kanonbygningen er opdelt i 7 enkeltblokke. Rækkefølgen i opstillingen af de enkelte blokke er følgende:
a) Kanon/ og maskinblok (I), maskinblokken må være så tidlig færdig, at monteringen af maskinanlægget helst skal være afsluttet i den første tredjedel af kanonmontagen.
b) Ammunitionsblok (II)
c) Mandskabsblok (III og IIIa), blok IIIa skal anlægges til sidst, eller under alle omstændigheder først, når alle maskindele er bragt ind i maskinhallen, da der ellers vil opstå transportproblemer.
Kranskinnerne skal lægges vinkelret ifht. bygningens længdeakse og således, at kranbanen kan lægges i højde med overkanten af Bettungs/ringmuren. I den øverste ringmur skal der være de nødvendige udsparinger, hvor skinnerne skal gå igennem. Disse huller lukkes senere.
Til orientering herom er der sendt et bilag til Station N, Küstenbefehlshaber Nordfriesland og O.T.
4) Som kraftkilde til kanonstillingen tjener i hver kanonstilling et 190 x 50 KVA-anlæg. De 4 - 50 KVA-anlæg er forbundet med krydsforbindelser, så belastningen på den strøm, der er påkrævet i dagligdagen uden for kamp, kan besluttes fordelt på de enkelte udtagssteder incl. ildlederen. I givet fald kan behovet for strøm dækkes fra bynettet.
Ildlederen får desuden sin egen strømforsyning.

5) Festningsbyggestaben påbegynder omgående de for byggeriet nødvendige forarbejder (opmåling, afstikning af stillingen og brøndboring). Til hver kanon er planlagt en brønd, der kan levere 12-15 cbm i timen. Uafhængig heraf kan tilslutning til et evt. eksisterende vandforsyningsnet være en mulighed.
6) Til gennemførelse af arbejdet tilføjes disse detaljer:
a) Materialefremskaffelse og transport, skinnearbejder, vejarbejder, betonstøbning og oprydningsarbejder forestås af O.T.
b) Ved fæstningsbyggetropper eller underlagt fæstningsbyggetjenesten gennemføres alle indretningsarbejder så som ventilation, belysning, el-anlæg, vandforsyning, kloakering og opvarmning.
c) Bygningen af pejlestationer og tilhørende kabelforbindelser bliver ligeledes foranstaltet af fæstningsbyggestaben.
d) O.T. sørger for, at der kan støbes ved temperaturer ned til - 50.
e) O.K.M. (A Wa C) sørger for, at der er kranmateriel til rådighed (2 - 150 t kraner, 2 - 75 t kraner foruden 2 - ca. 20 t kraner).
f) Montage af kanondele og rør overdrages til Firma Krupp. Tidstermin for montage af rørene fastsættes efter særlig befaling. Dette foranstaltes fra anden side (A Wa C).
For at overvåge den tekniske udførelse af kanonmontagen udkommanderes en Waffenbaubeamter som tilsynsførende, der står umiddelbart under Oberkommando der Kriegsmarine som dennes stedfortræder.
g) Tagene får et lag Spoyerträger.
7) O.K.M. (Abtlg F Wa) har allerede påbegyndt at indsamle senge, døre, maskinanlæg, ventilation, vandforsyning, opvarmning, belysning, ammunitionssluser til hele indretningen. En nøjagtig opstilling herover vil tilgå tjenestestederne.
Levering og indbygning af maskinanlæg, ventilation, varmeanlæg, vandforsyning, belysning og kloakering inde i bygningerne er overdraget til A.E.G.
8) Küstenbefehlshaber Nordfriesland melder om status for fæstningsbyggeriet til O.K.M. og Station N hver den 1. i hver måned; den 15. i hver måned skal der foreligge en kort mellemberetning. M.A.Za. melder på de samme tidspunkter om montage og opstilling af kanonerne.
9) Retningslinierne for afregning af de udgifter, der opstår i O.T.s regi, forbliver forbeholden (tilbageholdes); fæstningsbyggestabens udgifter bogføres ved Kriegshaushalt Kap. VIII E 230 Titel M 12, Unterteil B, under kendemærket A 992. Specialtitelbog (Vorschuss-sachbuch) er vedlagt.

Im Auftrage
gez. Fitz

Forløbet af opbygningen af en bunker til en svær skibskanon
Opmålt og tegnet af Jørgen Lumbye ©. web 2007 
Tegningerne til bygning af en kanonbunker i denne udførelse er benævnt S 75 (S 79) (kanonfundamentet og ammunitionsblokkene) og S 80 (maskinblokken og mandskabsblokkene).
Den samlede bygning består af 9 blokke, som opføres i det her viste forløb. (Ovenstående skrivelse angiver 7 enkeltblokke, hvor jeg medregner de 2 sideblokke mellem ammunitionsblokkene og mandskabsblokkene, og som understøtter skinnerne for montagekranen, som særskilte blokke. Se tegning 2 herunder.)

En gruppe arbejdere stående inde i skabelonen til forskallingen til keglen, der bærer kanontårnet. (MCH 0004)

1) Det cirkelrunde fundamentet for kanontårnet og kanonen støbes først, og ringmuren opføres.
I notaterne i Krigsdagbogen benævnt med nummer Ia og Geschützraumblok.


2) Dernæst opføres de to sideblokke, der indgår i understøtningen af skinnerne for den montage-kran, der skal anvendes til montering af til sidst det 110 tons tunge kanonrør. Sandsynligvis opføres pillerne til kranbanen i denne fase, som formentlig er benævnt Ib.


3) Derefter følger maskinblokken, benævnt IV og Maschinenraumblok, så installationerne til drift af kanonen og bygningens øvrige anlæg kan igangsættes.
Det gælder om, at få kanonen gjort skudklar hurtigst muligt efter byggeriets påbegyndelse.
Fotos og tegninger af en bygning i denne fase kan ses på Dueodde, hvor byggeriet blev indstillet, da to af bygningerne var opført hertil.



4) I første omgang opmaganiseres ammunitionen i det fri ved siden af kanonen, så opførelsen af sikre ammunitionsrum bliver næste fase. Først støbes den venstre bygning. Benævnt IIa.

5) Højre ammunitiondbygning, benævnt IIb støbes. Så er amunitionsdelen bygget.
Fra bunkeren er der i en længde alt efter forholdene bygget støttemure på hver side af ammunitionsbanen. Det første stykke fra bunkeren er nogle steder overdækket som en tunnel. Benævnelserne IX r og IX l henviser sandsynligvis til højre og venstre del af dette byggeri.
Benævnelsen IIc forekommer også, men jeg er usikker på, hvilken bygningsdel, det henviser til.

6) Betjeningsmandskabet kan indlogeres i nærliggende bygninger eller i barakker opstillet ved byggepladsen, så det sidste, der tages fat på, er opførelsen af beboelsesblokkene.
Den venstre støbes først. Benævnelsen er IIIa og Mannschaftsblok. I den er toiletterne installeret.

7) Dernæst støbes blokken med indgangspartiet.
Benævnelsen er IIIb og Mannschaftsblok. Betegnelsen IIIc forekommer også og er sandsynligvis den højre del af denne blok, men som jeg har registreret det, er blokken støbt i én støbning.


8) For at der gennem den store åbning til maskinrummet længst mulig er fri adgang til maskinblokken, hvor mange installationer skal foretages, støbes den højre beboelsesblok til sidst.
Den samlede bygning er færdig-støbt.
Bygningsdelene V - VI - VII - VIII nævnes ikke i Krigsdagbogens notater. De er sandsynligvis erstattet af betegnelserne med de små bogstaver a - b - c - d.


Rundt om bygningen er der i en bredde på 3-4 meter som sprængsikring fyldt op med store granitblokke, som er overstøbt med en 1 meter tyk jernbunden betonkappe.
Fotos er taget ifbm. udgravningen til det nye Dokumentationscenter. (JL)


Nærbillede den delvis fjernede sprængsikring.

Resumé af byggeforløbet af kanonbunkerne:
Arbejdet med støbningen af G4 - den vestligste kanonbunker - blev påbegyndt i begyndelsen af december 1940.
Trods en meget hård vinter, som gjorde støbearbejde meget vanskeligt, blev alt støbearbejdet meldt færdigt den 31. marts 1941.
Den 16. maj 1941 blev 3. og 4. kanon indskudt.
Derefter blev der arbejdet med installationer for el, vand, varme og ventilation, og helt færdig er den samlede bygning først i begyndelsen november 1941.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Vinduesåbninger i beredskabsrummene i ildlederen og ved kanonerne

21/12/1940 udsender Küstenbefehlshaber Nordfriesland – Festungsbaustab - denne skrivelse vedr. vinduesåbninger i bygningerne til det tunge Batteri Hansted:
Baseret på de forelagte tegninger af 13/12/40 af ildlederen er det besluttet, at beredskabsrummene ingen vinduesåbninger skal have.
Under det ovennævnte møde slog Generalmajor Vara ellers fast, at alle beredskabsrummene skulle have vinduesåbninger.
Det foreslås derfor, at beredskabsrummen i både ildlederen og ved kanonerne forsynes med en vinduesåbning på 0,80 x 0,60 m med foranliggende lysskakter (lyskasser).
Anordningen med disse åbninger vil betyde, at indkvartering i beredskabsrummene kan ske med det samme også i tilfælde af en forsinket levering af ventilationsanlæggene, og give en vis sikkerhed i tilfælde af udfald i ventilationssystemet. Erfaringerne fra Battr. Zenker på Sild har vist, at en sådan foranstaltning er absolut nødvendig.
Da sagen er påtrængende anmodes om meget hurtig beslutning og godkendelse. Festungsabschnitt Hansted har af Festungsbaustab fået anvist først og fremmest at planlægge med vinduesåbninger.

Men ildlederen fik ingen vinduer, og i kanonbunkerne er der kun monteret 'vindue' i lukaf for 12 mand til venstre for indgangen, hvor ydervæggen er frilagt ifbm. indgangspartiet.
Da vinduerne, som de er udformet i Batteri "Hela", har smig for optimal lysindfald, er 'vinduerne' med vinkelrette sider i bygningerne her i Hanstholm sandsynligvis anlagt som flugtveje.
Fra 15/06/1941 er i statusrapporterne anført, at vinduer og døre er isat.
Tilsyneladende er indrapporteringen af byggestatus foregået ved afkrydsningsskemaer, hvor ét af punkterne har været 'Vinduer og Døre' som en samlet indberetning.
De tre fotos nedenfor - taget i Batteri "Hela" i Polen - viser vinduer, som de oprindelig var planlagt.
Bygningerne i dette batteri er, som det ses, ikke jordforsænkede, hvorfor de orindelige byggeplaner har kunnet realiseres. (Fotos: Jens Andersen.)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
I nedenstående liste er indsat Krigsdagbogens notater om byggesituationen eller status vedr. byggeriet på de enkelte kanonbygninger.
15/12/1940 G1: Udgravning delvis ved håndkraft i.M. 37,0.
G2: Udgravning til bygningen ved håndkraft på i.M. 31,0 ved bygningskanten.
G3: Arbejdsbund med isolering er færdig. Udgravning for maskinrumsblok og mandskabsblok delvis færdig på kote 27,40.
G4: Arbejdsbund med isolering og betonbeskyttelseslag er færdig i Kanonblokken, der arbejdes med jernarmering af bunden. Ringforskalling i 1,5 m højde er opstillet. Maskinrumblok og mandskabsblok er udgravet, og støbning af arbejdsbunden er påbegyndt.
31/12/1940 G1: Udgravning videreført med gravemaskine.
G2: Udgravning 75% færdig.
G3: Kanonblok støbt 3/4 færdig. Udgravning for efterfølgende bygningen 80% færdig.
G4: Kanonblok støbt færdig. Arbejdsbund for mandskabs/ og ammunitionsrum støbt færdig. Jernarmering af bunden i maskinblokken færdig. Kranbanefundamenter under bygning. Kloakledning udlagt.
15/02/1941 G1: Udgravning færdig.
G2: Ankerbolte monteret (skruet sammen) den 02/02/41.
G3: støbning af kranbanepiller.
G4: Støbning af maskinblokken.
28/02/1941 Efter indsats af en 25 t diesel-jernbanekran blev den danske 30 t jernbanekran kasseret/udskiftet.
Efter gentagen og forværret snefygning blev en af O.T. fremskaffet motorsneplov indsat.
Den 25.02.41 påbegyndes den 1. delsending kanon-skelet-dele (Schiessgerüstteile) til G IV fra Fa. Krupp og den tredie 150 t portalkran fra Festungsbaustab Kanalkysten. 2 stk. 75 t portalkraner er ankommet nær byggepladsen. Efter færdiggørelse af kranbanen ved G IV bliver en 150 t portalkran opstillet omkring den 05.03.
G1: Udgravning afsluttet.
G2: Arbejds- og bygningsbund på plads. Kloakledning udlagt.
G3: Ringmur og pivotunderbygning støbt. Støbningen af betonstøtter for kranbanen fortsætter.
G4: I del IV tagbærere udlagt, i del IX r arbejdsbund på plads, og i del IX l bygningsbund støbt.
15/03/1941 G1: Udgravning med undtagelse af bygningsdel IIIb og IIIc er afsluttet. Arbejdsbund for Ia og IIb på plads. Ved bygningsdel IIb er isolering påbegyndt. Vejbyggeri påbegyndt.
G2: Vægge i bygningsdel Ia er armeret, støbt, og forskallingen er taget af. I Ib er væggene armeret. I IIa og IIb er bygningsbunden på plads.
I IIc er bygningsbunden armeret. I IIIa, b, c, d er isolering færdigfremstillet. Arbejdet med ventilation i Ia und IIIa er påbegyndt. I Ib, IIa und b er det afsluttet. Opstillingen af kranbanen er påbegyndt. Vejbyggeri i gang.
G3: I Ia og Ib er væggene støbt og forskallingen er afmonteret. I IIa og b er væggene armeret. I IIc er væggene støbt.
I IIIa og d er væggene armeret. I IIIb og c er isoleringen færdigfremstillet.
I Ia og b er ventilationen færdig, i IIa og b er ventilationsarbejdet påbegyndt. Opstillingen af kranbanen er påbegyndt. Vejbyggeri afsluttet.
G4: I Ia er vægge støbt og forskallingen taget ned. I Ib er væggene og dækket støbt og forskallingen taget ned.
I IIa og b er dækket armeret. I IIc og IIIb og d er væggene støbt. I IIIa er væggene armeret, I IIIc er bygningsbunden støbt. I Ia, Ib, IIa, b, IIIa, d er ventilationen færdig. Lüftung fertig. Kranbahn angefangen. Opstillingen af kranbanen er påbegyndt. Vejbyggeri afsluttet.
31/03/1941 G1: Bunden støbt.
G2: Sokkel og ringmur støbt.
G3: Kanonstandpladsen er klar til montage. Kranen er under opstilling. Støbearbejderne 2/3 færdige.
G4: Alt støbearbejdet er færdigt. Kranbanen er opstillet og driftsklar. Kanonmontage fortsætter. Transport af røret forventes 09.04. Indbygning af maskineri begynder i denne uge.
15/04/1941 G1: Ankerskruer for pivot er monteret, og der arbejdes med jernbinding for pivotsokkel og bund.
G2: Kranbanepiller er færdige, og sokkel og ringmur er oppe at stå.
Der arbejdes med jernbinding i alle andre bygningsdele.
G3: Pivot og sideretningsbane er indbygget, den videre montage foregår.
Støbearbejdet bort set fra mandskabsrummene (vægge og dæk) er færdigt.
I stedet for røret til G 4 blev rør G 3 leveret.
G4: Støbearbejdet er afsluttet. Kanonmontagen pågår. Sideretningsretningsbanen er lagt.
I stedet for røret til G 4 blev rør G 3 leveret. Rør G 4 skal ankomme 16.04.
Indvendig byggeri foregår hovedsagelig i ammunitionsrummene, maskinrum og mandskabsrum.
30/04/1941 G1: Bunden er støbt. Vægge under jernbindings- og forskallingsarbejde.
G2: Støbearbejdet: Kanonstandpladsen og en halv ammunitionsblok er færdig. Alt andet er under jernbindings- og forskallingsarbejde.
G3: Støbearbejdet er færdigt og forskallingen nedtaget.
Ammunitionstunnel i den ene side er under bygning.
Ammunitionstransportanlæggene som ved G4. I mandskabsrummene arbejdes med gulvbelægning og malerarbejde.
G4: Ammunitionstunnel under bygning.
Ammunitions-transportanlæggene i ammunitionsrummene er færdige undtagen Kartuschziehvorrichtungen, som er under opstilling.
I mandskabsrummene er lysinstallationen færdig.
Der arbejdes stadig på opsætning af senge, den sidste vægbeklædning og malerarbejde.
G3 / G4: Vandforsyning: Der er boret to brønde, og der er udlagt en midlertidig ledning.
15/05/1941 G2: Bygningen afforskallet, døre isat. Ventilationen færdig. Kranbane og montage færdig.
G3 / G4: Elforsyning: 150 og 50 KVA aggregat er i drift.
G3: Bygningen afforskallet, døre isat. Ventilation og belysning færdig. Maskinanlæg, udlægning af kabler, montering af Laufkatzenträger, kran i maskinrum, ammunitionssluser færdige.
Tildækning påbegyndt. Kran afmonteret.
G1: Vægge støbt, bygningen afforskallet, kranbanen halv færdig.
G4: Bygningen afforskallet, døre isat. Ventilation og belysning færdig. Maskinanlæg, udlægning af kabler, montering af Laufkatzenträger, kran i maskinrum, ammunitionssluser færdig. Tildækning påbegyndt. Kran afmonteret. Vandforsyning ved at blive lagt.
31/05/1941 G1: Bygningen afforskallet. Indretningen er påbegyndt. Kranbanen er færdig. Påbegyndt nedlægningen af sideretningsbanen.
G2: Indretningen næsten færdig. Indbygning af ammunitions-sluserne og Laufträger i ammunitionsrummene.
Anbringelse af panserpladerne på kanon-skelet (Schiessgerüst) påbegyndt.
Tilførsel af Zerschellerschicht og afdækningsplader.
G3: Tildækning af bygningen. Sløringsmaling af kanonen. Der arbejdes på vejen fra bygningen til ammunitionsdepotet.
G4: Tildækning af bygningen. Sløringsmaling af kanonen. Der arbejdes på at udlægge skinner for ammunitionsbanen i bygningens tunnel.
G3 / G4: Vandforsyning: Efter indbygning af en motorpumpe er det nødtørftigt i drift fra brønd (?).
15/06/1941 G1: Bygningen færdig. Vinduer og døre isat. Ventilation, belysning, maskinanlæg og udlægning af kabler under arbejde.
(Både ved ildlederen og her ved kanonbygningerne nævnes vinduer, som angiveligt ikke forefindes. I tilsvarende bygninger andre steder, som ikke er jordforsænkede, er der vinduer. Det kunne derfor se ud som om det også har været indskrevet i byggebeskrivelserne her og derfor blot er blevet krydset af, når byggefasen er afsluttet.)
G2: Bygningen færdig. Vinduer og døre isat. Varmeanlæg, ventilation, belysning, maskinanlæg og udlægning af kabler under arbejde.
Laufkatzenträger opsat. Ammunitionssluser og tildækning påbegyndt.
G3: Bygningen færdig. Vinduer og døre isat. Varmeanlæg, ventilation, belysning, maskinanlæg og udlægning af kabler under arbejde.
Laufkatzenträger opsat. Ammunitionssluser færdige. Kranen afmonteret og tildækning påbegyndt.
G4: Bygningen færdig. Vinduer og døre isat. Varmeanlæg, ventilation, belysning, maskinanlæg og udlægning af kabler under arbejde.
Laufkatzenträger opsat. Ammunitionssluser færdige. Kranen afmonteret og tildækning påbegyndt.
30/06/1941 G1: Bygningen er færdig, vinduer og døre isat.
Ventilation, belysning, maskinanlæg, udlægning af kabler, Laufkatzenträger, ammunitionssluser under bygning.
Tildækning af bygningen påbegyndt.
G2: Anlaufen (Probelaufen) Opstart (prøvekørsel) af KVA-aggregatet den 28/06/41.
G2: Bygningen er færdig, vinduer og døre isat. Ventilation, belysning, vandforsyning, udlægning af kabler under arbejde. Maskinanlæg, Laufkatzenträger og ammunitionssluser færdige. Varmeanlæg påbegyndt. Tildækning af bygningen påbegyndt.
G3 / G4: Bygningen er færdig, vinduer og døre isat. Ventilation under arbejde. Maskinanlæg, belysning, vandforsyning, udlægning af kabler, Laufkatzenträger og ammunitionssluser færdige. Varmeanlæg påbegyndt. Tildækning af bygningen færdig. Kran afmontere
15/07/1941 G1: Indretningen delvis færdig. Sideretningsbanen lagt. Påbegyndt med tildækning og sløring. Ammunitionssluser og Laufträger i ammunitionsrummene indbygget. Indbringning af lag til beskyttelse mod sprængninger-granater (Zerschellerschicht) og afdækningsplader.
Rør og vugge nr. 74 ankommer til Thisted banegård.
Til sammenbygning af Schiessgerüstträger nr. 8 mangler trods vedholdende opfordringer indbygningsblik og skruer fra Fa. Krupp.
Det forsøges derfor at foretage en samtidig montage af de to kanoner.
G2: Indvendig byggeri færdig. Der er klar til indbygning af rør og vugge. Tildækning og sløring i arbejde.
G2: Ankomst af rør og vugge nr. 75, aflæsset og henlagt foran brisk. Forarbejder til at montere rør nr. 75 i vuggen.
Det den 09/07/41 ankomne rør og vugge nr. 75 har indtil nu ikke kunnet lægges på plads, da vuggemontøren fra Fa. Krupp endnu ikke har indfundet sig.
G1 / G2: Ammunitionsrummene har fået udlagt lagerhylder til oplagring af ammunition.
G3: Sløring af bygningen. Sløringsbemaling af kanonen er afsluttet. Tildækning af kranbanepiller og vej.
G4: Montage af afdækningsplader over ringbanen. Sløringsarbejder. Tildækning af kranbanepiller og vej.
G3 / G4: Ammunitionsrummene er udrustet med nøglebræt og komplet nøglesæt til 38cm ammunition.
G3 / G4: Opfyldning af de færdigmonterede brændstoftanke med brændstof.
G3 / G4: Afprøvning og godkendelse af højdemåler-buen.
Kartuschziehmulden (udgravning/fordybning for krudtet) er udlagt med Lagerhölzern.
Ammunitionsskinnerne i Katruschen/raumen er ændret med en sikringsvinkel mod afsporing.
G3 / G4: Opfyldning af de færdigmonterede brændstoftanke med brændstof.
G3 / G4: Vandforsyning midlertidig/nødtørftig i drift. 5 brønde i drift. Yderligere motorpumpe indbygget som reserve.
01/08/1941 G1 / G2: Ammunitionsrummene er indrettet til oplagring af ammunition.
G1: Montering af røret til G1 på vuggen. Ilægning af rør og vugge. Montagearbejder. Anbringelse af de resterende panserplader på kanon/skelet (Schiessgerüst).
G2: Montagearbejder. Montering af vugge på rør. Ilægning af rør og vugge i tårn/skellettet.
Ildleder / G1 / G2 / G3 / G4: Jordkabelforbindelse mellem hovedildlederen og I./IV. kanon er gennemført.
G4: Sløringsarbejderne færdige. Ventilationen under indbygning.
G1 / G2 / G3 / G4/G IV: Udlægning af telefonkabler i beboelses/ og driftsrummene i I./IV. kanon.
G2: Varme, ventilation, belysning, udlægning af kabler er i arbejde. Maskinanlæg færdig. Der er påbegyndt med sløringen.
G3: Der arbejdes endnu med ventilationen og sløringen.
G1: Varme, ventilation, belysning, maskinanlæg, udlægning af kabler er i arbejde. Der er påbegyndt med tildækning.
G 2: Montage af Schiessgerüstes opsætning på pivotsoklen.
15/08/1941 G1 / G2: Der arbejdes videre på varmeanlæg, ventilation. Maskinanlæg, udlægning af kabler og tildækning færdig. Vandforsyningen påbegyndt, belysning færdig. Der arbejdes videre med sløring.
G3: Der bliver endnu arbejdet på varmeanlæg og ventilation.
G4: Der bliver endnu arbejdet på varmeanlæg og ventilation.
31/08/1941 G1: Der arbejdes videre på varmeanlæg, vandforsyning, ventilation og tildækning.
G 2: Der arbejdes videre på varmeanlæg, vandforsyning, ventilation. Tildækning er færdig. Der arbejdes med sløring.
Ammunitionsbanen kan ikke gøres færdig, da de resterende 950 m skinner stadig ikke er leveret.
15/09/1941 G1I / G2: Kanoner: Endelig færdiggørelse af den indre bygning på værk (Werke) 1 og 2, i særdeleshed indbygning af varmeanlæg og montering af den endelige ventilationsanlæg. Tildækning af samtlige 'værker' og sløringsarbejder.
30/09/1941 G1 / G2 / G3 / G4: Kanoner: Der arbejdes med varme og ventilation.
G1 / G2: Tildækning og sløringsarbejder.
15/10/1941 G1 / G2: Lemme færdige for ammunitions-rundgang på G II, der arbejdes endnu kun på afdækning ved G I. Løbekrananlæg under indbygning i maskinrum på G I og G II.
Sløring af græsbelægningen i begge sider af betonvejen.
31/10/1941 Ildleder / G1 / G2 / G3 / G4: Indbygning af ventilationsanlæg og sløringsarbejder.
15/11/1941 G1 / G2 / G3 / G4: Bygning 1 - 4 ('Bauwerk 1 - 4'): Færdige på nær små sløringsarbejder og klimaanlæg.
Galgerne til omladning for ammunition og deres tilkørselsveje er færdiganlagt på nær at der mangler 500 m skinner, som Station Ost har lovet at levere.
15/12/1941 Ildleder / G1 / G2 / G3 / G4: Alle Geräte indbygget. Den midlertidige ildleder 'brækket' ned/nedlagt.
31/12/1941 Ildleder / G1 / G2 / G3 / G4: Helt færdige på nær ventilation.
15/01/1942 Ildleder / G1 / G2 / G3 / G4: Færdige på nær ventilation.
G1 / G2 / G3 / G4: Kabeludlægning.
G3: Nødtørftig sløringsskærm. Trækonstruktion færdig. Sløringsmaling (Tarnhaut) i arbejde.
01/02/1942 G1 / G2 / G3 / G4: Ventilationsanlæg i bygningerne færdige med undtagelse af nogle dertil manglende skydere/glidere.
15/02/1942 G 3: Sløringsskærm færdigfremstillet i trækonstruktion.
G1 / G2 / G3 / G4: Kabelnedlægningsarbejde indstillet pga. frosten.
28/02/1942 G1 / G2 / G3 / G4: Klimaanlæg under indbygning.
15/03/1942 G1 / G2 / G4: Sløringsskærm er i arbejde som trækonstruktion.
G1 / G2 / G3 / G4: Klimaanlæg er i arbejde.
G3: Sløringsskærm er færdig som trækonstruktion.
G1 / G4: Sløringsskærm er i arbejde som trækonstruktion.
G1 / G2 / G3 / G4: Der arbejdes for tiden med klimaanlæg.
G3 / G4: Der arbejdes for tiden med udlægning af kabler mellem kanonerne, særligt mellem el-værket og G3 og G4.
30/04/1942 G1 / G2 / G3 / G4: Arbejdet med udlægning af kabler mellem el-værk og kanonerne.
G1 / G4: Der arbejdes videre på klima-anlæggene og sløringsskærmen.
18/05/1942 G1 / G2 / G3 / G4: Der arbejdes endnu på klimaanlæggene.
G1: Der arbejdes på sløringsarbejder for ammunitionsbanen og sløringsskærmen.
G4: Sløringsskærmen er færdig.
01/06/1942 G1 / G2 / G3 / G4: Klima-anlæg og sløringsarbejder er færdige.
G1 / G2 / G3 / G4: Hindringer omkring kanon 1, 2 og 3 er færdigopstillet, og der arbejdes stadig ved kanon 4.
15/01/1943 OberFest.Pi.Stab er indforstået med fremstilling af sløringsskærme i jernrør, da det ikke er logisk med ikke brændbar sløringsnet på en trækonstruktion.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Fotos fra byggearbejdet i 1940-41.

Billedtekst: Einrichtung der Baustelle.(JL 0300 udlånt af MCH 'OT in Dänemark side 552')

Billedtekst: Kies-Umschlag-Stelle. (JL 0301 udlånt af MCH 'OT in Dänemark side 552')

Bunden er klargjort for opsætning af forskalling til kanonbrønd og ammunitionsblok. (JL 0302 udlånt af MCH 'OT in Dänemark side 553')

Opstilling af portalkranen. (JL 0305 udlånt af MCH 'OT in Dänemark side 553')

Soklen til kanontårnet er færdig, skinnerne til portalkranen er udlagt. I baggrunden ses infirmeriet, nu Hjemmeværnsgården.
(JL 0304 udlånt af MCH 'OT in Dänemark side 553')

Kanonen er monteret. Endnu mangler lemmene over ammunitionsgangen. (JL 0306 udlånt af MCH 'OT in Dänemark side 553')

Indgangen til ammunitionsbanen. Kanonen er på plads. Til venstre ses afdækningen af granitblokkene.
(JL 0303 udlånt af MCH 'OT in Dänemark side 553')
Benævnelser for byggepladsen i Hanstholm (38cm batteriet)
I Marinens Krigsdagbog benævnes byggeriet i Hanstholm med forskellige betegnelser.
15/12/40 Festungsbauabschnitt Hansted
31/12/40 Festungsbaustab Hansted
15/01/41 Festungsbaudienststelle Hansted
01/01/41 Festungsbaudienststelle Hansted flyttes fra Fest. Baustabes Cuxhaven til Fest. Baustabes Dänemark (København)
15/02/41 Baustelle Hansted
28/02/41 Festungsbauten, Hansted
15/03/41 Baustelle Hansted
31/03/41 Festungsbaudienststelle Hansted
15/04/41 Hansted (Festungsbauarbeiten)
30/04/41-30/06/41 Festungsbaudienststelle Hansted
15/07/41 Festungsbauarbeiten. Hansted
31/07/41 Festungsbaudienststelle Hansted
15/08/41 Festungsbauarbeiten. Hansted
31/08/41-30/09/41 Baudienststelle Hansted
15/10/41-28/02/42 Festungsbaudienststelle Hansted
01/01/42 Ny organisation
15/03/42 Festungs-Pionierabschnittsgruppe II/26 (Batterie Hanstholm II)
31/03/42 Abschnittsgruppe II/26 Thisted
15/04/42 Festungs-Pionierabschnittsgruppe II/26 Thisted. Hansted.
30/04/42-18/05/42 Festungs-Pionierabschnittsgruppe II/26 Thisted. Hanstholm II.
01/07/42 Ny organisation: Abschnittsgruppe I/31 Thisted (tidligere Abschn. Gr. II/26)
31/07/42 Udbygningen af vest- og nordkysten (Atlantvolden) overdrages til OT under ledelse af
Festungspionierstab 31 med dens underafdelinger i Frederikshavn, Thisted, Holstebro og Esbjerg.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye