Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Dueodde byggepladsen     Forsiden
Skrivelser og notater vedr. byggeriet ved Dueodde
 
Resultat af landskabsrekognoscering på Bornholm.

OKM A Wa C III / 40 gh

Kort landskabs Karakteristik: Kun skovstriben på 5-6 km længde parallelt med stranden ved Dueodde, som fyret står midt i, kan komme tale. Området vest for fyret bortfalder. Det er bevokset med spredte træer, stiger intetsteds ind imod land, ligger nogle steder endda lidt lavere end strandengs-områderne.
Området øst og syd for fyret (SØ-sektoren) er meget velegnet. Med middelhøje nåletræer
og nogle steder birkebevoksning forløber terrænet i lave terrasser (øst-vest) stigende ind mod land.
3 - 4 terrasser, hvoraf den 3. er mest gunstigt. Ved placering her kan der skydes hen over det foranliggende område uden nævneværdig træfældning. De bagvedliggende træbeplantninger udgør en meget god kulisse. Kanonbygningerne vil her kun få beskedne højdeforskelle.
Afstande og placering (s. skitser i FWa).

I betragtning af afstandene på ca. 250-300 m, kan en beskeden højdeforskel som følge af højderyggens forløb godt accepteres. Generelt er den rekognoscerede plads meget gunstig, især da fronten svarer til retningen mod Kolberg. Pladsen til ildlederen er bedst øst for fyrtårnet ved den bagvedliggende række popler, i hvis toppe ildlderens platform og kuppel er godt camoufleret set fra søsiden, og lige nøjagtig har sigt hen over den samme trærække.

Adgangsveje:
Fra Rønne og Nexø løber i 3 km afstand parallelt med kysten en solid vej for Kuhlemeier transport, en solid vej frem til Fyret og tilsvarende 2 veje sydpå gennem skoven. Forbindelserne mellem dem skal dog sikres over et par hm.
Kun ringe højdeforskelle.
Generelt er der klippegrund i 2 - 3 m dybde. (Granit).

Peilestationers placering:
1.) I den østlige ende af Paradisbakkerne (3 km NNV Nexø) ca. ved vandrehjemmet Fjeldstaua. (10 km basis til ildlederen.
2.) I området 2 - 3 km VSV for Pedersker på den sydlige strand.
(10 km basis til ildlederen og mod SØ 15 km til 1.)
3.) I den lille skov lige syd for Rønne på hjørnet ud mod søsiden.
Med Peilstand til 2.) = 15 km basis front SSW.
4.) Evt. 3 km vest for Svaneke på Bavnebanke til forlængelse af den østlige basis mod N.
5.) Andre nordlige pejlestationer er mulige sammen med dem i Nordbatteriet på
Hammeren ved:
a) Gudhjem
b) Stammershalle 2 km SØ for Tejn
o) Hammeren
d) 1 1/2 km nord for Hasle.

Radarer:
1.) Hammeren i N.
2.) Sydkysten må NVA rekognscere.

De bedste Landingssteder:
Rønne og Nexø. Transport gennem byerne er som følge af smalle gader helt sikkert vanskelig, ruterne må fastlægges ud fra dimensionerne af kanonrørene, de største plade-stykker til tårnet og lastvognens størrelse (Kuhlemeier). De hyppige tilfælde af dårligt vejr kræver en damper (1000 t eller mere) til forsyning i stedet for pramme.

Kommunikationsmidler:
Spørgsmålet om kommunikationsmidlerne på Bornholm skal udarbejdes fra bunden.
Ø-kommandant Korv. Capt. D. Res. Buhler har ingen F. T., men kun dansk telefon til København, og på toppen af det hele går den over Sverige. Lufthavnen er i sig selv anvendelig (er også uden F. T.) men ubemandet, hvorfor han ikke benytter luftvejen.

Krav:
1.) Mar.F.T. forbindelse med København via det offentlige telefonnet.
2.) Fjernskriver-tilslutning til København.
3.) Flyveplads med F. T. Umiddelbar luftskyts-beskyttelse fra byggeriets start skal krævet.

Fødevareforsyning:
er ifbm. en større arbejdsstyrke nødvendig trods de ellers ikke dårlige forhold på øen.
Under alle omstændigheder mel henholdsvis brød, fordi det er rationeret her.

Strøm:
De fleste centraler og ledningsnettet kan dække det lokale behov, men tillader ikke yderligere belastninger. Med strøm til lys er det på samme måde, hvilket vil sige, at det dækker behovet i fredstid.
Generel information fra ø-kommandanten.

Vand:
på enge og i skovområder (lavninger) sandsynlig. Generelt kun mindre vandløb eller
bække. Undergrunden helt igennem klippe.

Rekognosceringen er blev udført uden på lokaliteterne at give sig til kende for danskerne, så vidt muligt under dække. Med bilkørsel i de nordlige områder blev vores ophold i de sydlige områder sløret.
Præcise luftfotos over øen ønskes snarest.

Berlin, den 15. oktober 1940.


  gez. Grünewald
Oberstleutnant
  gez. Mirus
Kapitän z. See.
    gez. Günther
Fregattenkapitän.
 
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Berlin, den 1. November 1940.

Oberkommando der Kriegsmarine
F Wa I/II 5439/40 g.Kdos. Prf.-Nr.


Til
das Marinegruppenkommando Nord, W’haven
das Kommando der Marinestation der Ostsee, Kiel
den Marinebefehlshaber Dänemark mit N.A. für Festungsbaustab
den Generalbevollmächtigten für Bau, z.Hd. Herrn Ministerialrat Dorsch, Berlin Pariser Platz 3

Til orientering for:
den Küstenbefehlshaber der Pommernküste, Swinemünde
die Inspektion der Marineartillerie, Kiel
die Inspektion der Marineartilleriezeugämter, W’haven

Internt:
A (Id), Chef M Wa, A Wa, A Wa C III, A Wa C IIb, F Wa, F Wa I, F Wa II, F Wa IIa, F Wa IIb, F Wa IId, F Wa III.

Vedrørende: Bygning af et tungt batterie på Bornholm.

På grundlag af den den 04/ og 05/10/40 gennemførte rekognoscering er et tung batteri (4-38 cm C/34e) besluttet opført på Bornholm.
Byggeriet skal være påbegyndt allerede i år.

Detaljer for byggeriet fremgår, som her beskrevet:
1) For anlæggelsen af batteriet gælder de af O.K.M. udarbejdede standard-tegninger S.75, S.79 og S.80, som er vedlagt som bilag i ét eksemplarer til station Ost og i to eksemplarer til henholdsvis Festungsbaustab Dänemark og OT.
De enkelte tegninger over maskinelt udstyr, belastning, ændringer, belysning og vandforsyning vil, så snart de er færdiggjorte, tilgå de pågældende bygnings-ledere.
Opførelsen af et skudsikkert dæk over kanonerne frafaldes af hensyn til det krævede store skudfelt. Undersiden af dækket vil få en situation High-bærer efter særlig bestemmelse.
2.) Som ildleder bygges en høj-ildleder noget lignende typen i batteri "Goeben". Byggetegning til ildlederen (S.21) er vedlagt i et enkelt eksemplar til henholdsvis Stat.O., Festungsbaustab Dänemark og O.T.
3.) Som en vejledning for de videre arbejde og valg af placering er rekognosceringsrapporten vedlagt som bilag 3.
Anlæggelse af brønden i kanonbygningen skal ske ret hurtigt for at fastslå, om den mængde vand den yder, er tilstrækkelig som forsyning til kanonbygningen (12-15 cbm/h). Hvis det er tilstrækkeligt mængde, men det ikke er velegnet som drikkevand, skal der anlægges en særlig drikkevandsbrønd, f.eks. ved den administrationsbygning, som senere skal bygges, og med rørledninger forbindes til (vaskekummerne i) kanonbygningen.
Som kortmaterial vedlægges til Festungsbaustab (1eksemplar) og til O.T. (2 eksemplarer):
Kort 1 : 20 000 (Bilag 4)
Kort 1 : 20 000 (Bilag 5)
Situationsplan 1 : 5 000 (Bilag 6)
Havneplan Rønne (Bilag 7).
4.) Den planlagte tid til udførelse af byggeriet kan ses på den medfølgende grafiske tidsplan. (For Station Ost, Z.J. og Festungsbaustab hver 1 eksemplar, for O.T. 2 eksemplarer, for A Wa 3 eksemplarer). Der for nærværende regnet med, at byggematerialerne kan leveres. Hvis arbejdet skulle blive hæmmet af frost, forlænges byggeriet tilsvarende.
5.) Hele bygningen er opdelt i 7 byggeblokke. Rækkefølgen ved bygningen af disse er planlagt således:
a) Kanon- og maskinblok (I). Maskinblokken skal gøres færdig så tidligt, at maskinmontagen er afsluttet inden den første tredjedel af kanonmontagen.
b) Ammunitionsblok (II).
c) Mandskabsblock (III og IIIa). Blok IIIa skal først bygges, når alle maskindele er bragt ind i maskinrummet.
Kranskinner skal så vidt muligt anlægges vandret og vinkelret på bygningens langsgående akse, således at kranenbanen kan lægges i højde med overkanten af ringmuren, og således at opførelsen af blokkene II og III ikke hindres pga. montage af kanonen. I den øverste ring-støtte-mur skal der laves udsparinger til kranskinnerne. Udsparingerne lukkes senere.
Som en illustration hertil er for bilag 9 vedlagt til Festungsbaustab og O.T. (2 eksemplarer).
6.) Som strømforsyning til kanonerne er opstilles i hver enkelt bygning 190 + 50 KVA motorer. Til at dække det nødvendige strømbehov uden for en kampsituation er to af de 50 KVA motorer og deres ydelser fordeles ligeligt gennem nødvendig kabelføring til alle stederne med behov for strøm incl. ildlederen. Det eksisterende lokale netværk kan eventuelt også anvendes til dette strømbehov.
Ildlederen får til brug under kamp sin egen strømgenerator.
7) Til gennemførelsen af byggeriet tilføjes:
a) Alle indkøb af byggematerialer og transport, vejebyggeri, betonråbygger og oprydningsarbejder udføres af O.T., som også afregner for disse arbejder,
b) ved Festungsbautruppen eller underentrepenører ved befæstningsarbejdet udføres alle indretningsarbejder så som kraftanlæg og disses kabelforbindelser, ventilation, belysning, opvarmning, vandforsyning og kloakering, ammunitionssluser og transportfaciliteter i samme regi;
c) opførelse af Peilstände udføres af Festungsbaustab.
d) O.T. tager de nødvendige forholdsregler til at sikre, at der kan støbes ved temperaturer ned til - 5°,
e) vedr. fremskaffelse af kranmateriel følger særlige instruktioner. Rekognosceringen og det forberedende arbejde til transport af kanonerne fra afskibningshavnen på Bornholm til selve stedet igangsættes rettidig ved Festungsbaustab under deltagelse af Z.J.
f) Der er stillet med en militær tilsynsførende. Monteringen af kanontårn og rør overdrages til Krupp ved en specielt dekret. Festungsbaustab giver rettidig besked til O.K.M. når repræsentanter for firmaet Krupp og det militære tilsyn kan indkaldes til møde om montage-forarbejdernesamleprocessen (opstilling af kraner pp.).
g) O.K.M. Abt.F Wa har allerede påbegyndt det samlede indkøb til hele indretningen inde i bygningerne jvf. punkt 7.) b).
En nøjagtig liste herover tilgår snarest Festungsbaustab. Levering og installation af maskiner, ventilation, varme, vandforsyning, belysning og kloakering inde i bygningerne er blevet overdraget til AEG.
8) Marinebefehlsheber Dänemark melder til OKM og Station Ost status ved byggeriet den 1. i hver måned. Den 15. i hver måned skal indsendes en kort delrapport.
9.) O.T. bliver bedt om at overdrage Firma Klammt, der på Sild udfører lignende arbejder, udførelsen af arbejdet.
10.) I tilknytning til ovennævnte byggeri er planlagt anlæggelse af yderligere et batteri på Bornholm iht. OKM 1 / Skl 14969/40 g.Kdos. af 19/10/40.
11) Styringen af afregningen for de opståede omkostninger er forbeholdt O.T.
De for Festungsbaustab voksende opgaver skal bogføres under krigs-budget Kap.VIII E 230 M Titel 12, underdel B med kendetegnet A 992. En speciel bog (Vorschußsachbuch) skal oprettes.
12.) Festungsbaustab ved Marinebefehlshaber Dänemark skal straks meddele forsendelsesadresse for indgående leverancer til OKM.

På vegne af:
I udkastet: Signeret Witzell.
F.d.R.
Regeringsoverinspektør.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Berlin, den 4. Nov. 1940

Kurzbrief

til Admiral der Kriegsmarinedienststelle Hamburg. Prüf-Nr. 1
Til orientering for: Marinebefehlshaber Dänemark. Prüf-Nr. 2

Vedr.: Befæstningsarbejdet på Bornholm.

Marinebefehlshaber Dänemark er til byggeriet af kampanlæg på Bornholm tildelt en Festungsbaustab med sæde på Bornholm.
Enheden har et påtrængende behov for et skib til materieltransport fra Swinemünde eller Sassnitz til Bornholm.
Admiral der Kriegsmarinedienststelle Hamburg opfordres til i samråd med Marinebefehlshaber Dänemark at vælge et til dette formål egnet fartøj fra bestanden af små hospitalsskibe, som er uden for tjeneste, og foreslå det over for O.K.M. A VI med henblik på godkendelse.

Oberkommando der Kriegsmarine
B.Nr. A VI h 2537/40 Gkdos.

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye

Notat.
Telefonopkald fra Oberstleutnant Grünewald OKM den 04/02/41 - kl. 11.50.
Arbejdet på Bornholm bliver indstillet. Indstillingen af arbejdet bør ikke ske pludseligt, snarere bør byggearbejdet efterhånden “dø ud”.
Firma Klamt er allerede informeret, der tilføres ikke længere nogen som helst forsyninger.
Aufgenommen
Gez. ??????? ?. Adjutant

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye