Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
Luftværnsbatterier     Forside
Notater om administration og organisation
i luftværnsbatterierne (M.Fla.A. 814)

De første luftværnskanoner opstilles for at beskytte byggepladsen for det tunge batteri i Hanstholm. Kanonerne og deres standpladser fik et fortløbende nummer, og lyskasterne fik et navn i alfabetisk rækkefølge: "Dora", "Emil", "Fritz", osv.
25/11/1940 Tjenestetiltrædelse af Oblt.M.A.d.R. Walter Schünemann som chef for 4./118
07/12/1941 Tjenestetiltrædelse af Leutnant M.A. Bertling som batterichef/batterikommandør for 4. Batterie (Flakbatterie Hansted).
(Overtager efter Schünemann.)
4. Batteri dannes først officielt 25/02/1941, men benævnelsen er anvendt ifbm. denne tiltrædelse.
25/02/1941 dannes M.A.A. 118 og luftværnet org. nr. 4./M.A.A. 118, og benævnes oftest 4. Batteri (Flakbatterie Hansted).
05/05/1941 Kommando Marineartillerieabteilung 118 indberetter til Kommandant im Abschnitt Westdänemark mandskabsstyrken i batteriet pr. 1. maj 1941. Kun personel med marineartilleriuddannelse.
I parentes er anført afvigelsen ifht. den normerede bemanding.
4./118 (Flak-Batterie Hansted) Officerer Fenrikker Underoffic. Menige  
Batterie-Trupp     3 (-2) 8
4 - 7,5 cm Vickers-Flak 0 (-1)   3 (-1) 51 (+7)
1 - Ildleder incl. B.Ü.     0 (-2) 17 (-4)
5 - 2 cm Flak 30   1 4 (-1) 30 (- 5)
2 - 150 cm lyskastere med lytteapparat     2 (-2) 28 (+ 2)
2 - 60 cm lyskastere med lytteapparat     0 (-2) 10
I alt 0 (-1) 1 12 (-10) 144 (0) 157
17/05/1941 Kommando Marineartillerieabteilung 118 indberetter til 2. Admiral der Nordseestation, Wilhelmshaven mandskabsstyrken i batteriet pr. 15. maj 1941. Kun personel med marineartilleriuddannelse.
I parentes er anført afvigelsen ifht. den normerede bemanding.
4./118 (Flak-Batterie Hansted) Officerer Fenrikker Underoffic. Menige  
Batterie-Trupp     3 (-2) 8
4 - 7,5 cm Vickers-Flak 0 (-1)   3 (- 1) 51 (+7)
1 - Ildleder incl. B.Ü.     0 (- 2) 17 (-4)
5 - 2 cm Flak 30   0 (-1) 4 (-1) 30 (-5)
2 - 150 cm lyskastere med lytteapparat     2 (-2) 28 (+ 2)
2 - 60 cm lyskastere med lytteapparat     0 (- 2) 10
I alt 0 (-1) 0 (-1) 12 (-10) 144 (0) 156
03/07/1941 Kommando Marineartillerieabteilung 118 indberetter til 2. Admiral der Nordseestation, Wilhelmshaven mandskabsstyrken i batteriet pr. 1. juli 1941. Kun personel med marineartilleriuddannelse.
I parentes er anført afvigelsen ifht. den normerede bemanding.
4./M.A.A. 118 (Flak-Batterie Hansted) Officerer Fenrikker Underoffic. Menige  
Batterie-Trupp     3 (-2) 8
4 - 7,5 cm Vickers-Flak 0 (-1)   3 (- 1) 52 (+8)
1 - Ildleder incl. B.Ü.     0 (- 2) 16 (-5)
6 - 2 cm Flak 30   0 (-1) 5 (-1) 38 (-4)
2 - 150 cm lyskastere med lytteapparat     2 (-2) 28
2 - 60 cm lyskastere med lytteapparat     0 (- 2) 10
I alt 0 (-1) 0 (-1) 13 (-10) 152 (-1) 165
03/09/1941

Oberkommando der Kriegsmarine
H e m m e l i g t !
Til (samtlige overordnede kommandoer under Oberkommando der Kriegsmarine)
Vedr.: Krigs-styrke ved kystluftværn.
Vedlagt fremsendes et skema, der angiver rammenormeringerne for fastsættelsen af krigs-landstyrken (krigsbemandingen) ved kystluftværn. Tallene heri skal danne grundlag for fremtidige opstillinger af krigs-landstyrker (uden 10% tillægget). De skal også anvendes til indkvarteringsplanlægningen, hvori 10% tillægget for betjeningspersonel med marineartilleri-uddannelse (Lfb. XIV) ved våbnene osv. (ikke batteriestambesætningen) skal regnes med. Det er her vigtigt at skelne mellem,
a) at det egentlige betjeningspersonel uden personel-tillæg indkvarteres inden for batteriområdet og,
b) at øvrige soldater indkarters uden for batteriområdet.

Samtlige tidligere fastsatte krigs-landstyrke normeringer for M.Flak.A’er (marine luftværns afdelingerne) og M.A.A. (marine artilleri afdelingerne) ændres for de i skemaet anførte våben osv., for såvidt de tildligere bemandinger er højere end de i skemaet anførte.
K-Landstärke Nr. 360 i M Dv 405 bliver på grundlag af de i skemaet ny-fastsatte bemandingsstyrker osv. følgelig ændret. Bekræftelsen herpå bliver tilføjet seperat.

På vegne (af O.K.M.)
gez. Schönermark

03/09/1941

 

Officerer
Over-
feldwebel
Feldwebel Overmaat,
Maat
Menige Bemærkninger
Fla.-Kommando eller Ugruko Gefechts-Unterstab i alt: 4   1 9 58

1) Tallene angiver den rene betjeningsstyrke. Det 10% tillæg er ikke medregnet.

2) Heraf undtaget ildlederbetjeningen: 1 underofficer, 6 menige til lydlokaliseringsapparat/lytteapparat, 1 underofficer, 4 menige til kanon-kommando-formidlingen (signaltjenesten), 4 menige til luftudkig.

3) Ved 2 cm Flak udstyret med hjælpevisir er 4 menige til betjeningen forsvarligt.

Ved 2 stk. - 2 cm Flak er en underofficer og
ved 6 stk. - 2 cm Flak er en Feldw. forsvarligt.

Flakbatteri med 4 - 8,8 cm eller 10,5 cm:          
a) Batteri stammandskab i alt 2 1 1 3 11
b) Leitstand og kanoner i alt (bem. 1)          
Leitstand med Kleinkog (bem. 2)   1   4 27
Leitstand med Dreiwag (bem. 2)   1   4 25
Leitstand med Kdo.Ger. Vickers (bem. 2)   1   4 25
Leitstand med Kdo.Ger. Vikog (bem. 2)   1   4 20
Leitstand med Kdo.Ger. Hazemeyer (bem. 2)   1   4 18
Kanoner     1 4 40
Ammunitionsmandskab       1 12
Maskin- og Schaltr. (Maskin- og strømfordelingsrum)       1 1
c) Let Flak-skyts (bem. 1)          
4 cm Flak/28       1 6
3,7 cm S.K. i dobbellavet       1 9
3,7 cm S.K. C/30 i enhedslavet C/34       1 6
3,7 cm M.K.         6
2 cm doppelflak i panzerkuppel         6
2 cm Flak 30 (bem. 3)         6
2 cm Oerlikon         4
2 cm Madsen         4
tung M.G. 08         2
let M.G. 08/15         2
let M.G. C/13         2
M.G. 34         2
d) Lysgrupper og lyskastere (bem. 1)          
1) Lysgruppe med retningsstyringsapparat C/39       1 12

Grundlæggende bemærkninger til styrkerammerne:
Bestyrkningen gælder for fuldt bemandede batterier. Ved ikke-fuldt bemandede batterier er følgelig en bemanding med mindre personel forsvarligt.
Krav om mere, som er betinget af lokale forhold, skal indgående begrundes.
Ved opstillingen af kamp-styrkeforslagene skal 10% tillægget med uddannelse XIV ikke medregnes, da dets fastsættelse reguleres ved en særlig forordning fra O.K.M.

22/11/1941 Kommando Marineartillerieabteilung 118 indberetter alt personel tilknyttet Wehrmacht i Marineartilleriafdelingen pr. 20. november 1941.


Offz.

Uffz.

Mannsch.

I alt

4. Batterie (Flakbatterie Hansted) 4 21

218

243
30/12/1941 Kommando Marineartillerie 118 ansøger Kommandant im Abschnitt dän. Westküste om opstilling af et let, blandet (mixet) Flakbatteri.
De i skrivelsen anførte våben må være dem, der på dette tidspunkt faktisk har været opstillet.

Bortset fra 150 cm lyskasterne, som i forudgående status er anført med 2 stk., men som her er anført med 1 stk. + 3 stk. altså 4 stk. i alt, er opgørelsen i overensstemmelse med de forudgående tilførsler.
Der kan for den enes vedkommende være tale om den, der tilsyneladende ikke blev leveret som beskrevet den 7. februar som bestemt for Hansted.
Den anden foreligger der pt. ikke notater om.


Den lette Flakdeling og lyskasterdelingen ved 4. batteri M.A.A. 118 er personel- og våbenmæssigt vokset till fuld batteristyrke. Af indsatsmæssige, taktiske og forvaltningsmæssige grunde er det nødvendigt ved O.K.M. at ansøge om opstillingen af et let, blandet (mixet) Flakbatteri som 5. Batteri under M.A.A. 118, som med henvisning til befalingen fra Kommandant im Abschnitt dän. Westküste B.Nr. G 3203 I af 1.11.41, har underlagt de lette Flakvåben og lyskastere ved 1. Batteri (Hanstholm I) og den tidligere lette Flakdeling og lyskasterdeling ved 4. batteri.
Som batterichef foreslås: Løjtnant M.A. Göttling (Werner).
Det lette, blandede (mixede) Flakbatteri sammensættes som følger:
A. Våbenstyrken
1.) Lette Flakvåben: 4 stk. 3,7 cm S.K., 4 stk. 2 cm Flak 30, 2 stk. 2 cm Flak 38
foruden 2 stk. 2 cm Flak 30 ved Batteri Hanstholm I.
2.) Flak lyskastere: 1 150 cm lyskaster med retningsmåler, 3 150 cm lyskastere, 4 60 cm lyskastere
foruden 2 stk. 110 cm lyskastere og 1 stk. 90 cm dansk lyskaster ved Batteri Hanstholm I.
B. Personelstyrke
2 officerer lt. M.A. Göttling og lt. M.A. Kögel,
1 Feldwebel, 14 underofficerer og 156 menige. I alt 176 mand
C. Forplejning
Da det drejer sig om spredte opstillinger, som tidligere har været i forplejning ved andre enheder eller har været selvforplejende, skal der ikke ændres noget efter opstillingen af det lette, blandede (mixede) Flakbatteri.
D. Underbringelse.
Lokaliteterne forefindes i det store og hele.
Et forslag om at fremskaffe de få manglende lokaler (skrivestue) bliver eftersendt senere.
Når undtages en Hauptfeldwebel er der ingen personelkrav.
Med de i indledningen nævnte begrundelser bedes om hos O.K.M. at ansøge om opstillingen af let, blandet (mixet) Flakbatteri som 5. Batteri under M.A.A. 118.
Dr. Crüger
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
31/03/1942 Kdo. MAA 118 fremsender brev til K.i.A. vedr. mandskabsstyrken i og lokaliseringen af de enkelte enheder under Kdo. 118.


Offz.

Uffz.

Mannsch.

I alt

4. Batterie (Flakbatterie Hansted)

5

34

252

291

19/05/1942 Fjernskrivermeddelelse fra M.A.A. 118 til Chef Marbef. Dän., KiA Dän. West. og kommandøren for M.A.A. 118
OKM har tidligere udtrykt den opfattelse, at Flakbeskyttelsen med kun ét tungt Flakbatteri og forstærket Truppenluftschutz ved Støttepunkt Hansted med et af de tungeste batterier samt et 17 cm batteri, er for ringe.
Forstærkning var gennem OKM af materielle grunde i første omgang afslået, men udskiftning af 7,5 cm til 10,5 cm batteri blev overdraget. Udskiftningen sker pt.
Nord befaler som vigtigt:
Som første prioritet: Foreløbig bliver 7,5 cm batteriet i Hansted og ny-besætning 10,5 cm batteri gennem personel fra 4. batteri ved den afgivne M. Flak A 814.
Senere styrkelse af 7,5 cm batteriet ved mindst ét 10,5 cm batteri. Endemålet er tre tunge Flakbatterier.
20/05/1942 Marbef. Dän. benyttede anledningen under sit besøg i Esbjerg til at give begrundelsen for en ny M. Flak. A. i Hansted. Kommandøren af M.A.A. 118 er overbelastet, og 3 tunge Flakbatterier, 1 let Flakbatteri og 1 lyskasterdeling kræver både troppetjenstligt og indsatsmæssig en ledelse med egen stab.
27/05/1942 Marbef. Dän. AII 5966/42 v. 27.5.42 - FAK Abt. Ia meddeler ved Br. Brn. 413/42 v. 26.5:
1) Den lette Res. Flakabt. 828 får den taktiske betegnelse "Flakuntergruppe Thisted".
2) Den 7,5 cm (erobrede) Flak Abtlg., som tilføres af Luftgau XVII, bliver taktisk underlagt de i Hansted liggende Flakstyrker af marinen. Undergruppe Thisted og Hansted (den sidste når de har overtaget opgaven med den 7,5 cm (erobrede) Flak Abtlg.) underlægges indtil videre Flakuntergruppe Aalborg, Kdr. Oberstlt. Grauert.
29/05/1942

Efter en drøftelse med Marbef. skal det arrangeres, at der til oplagring af 800 skud for Hanstholm II, 600 skud for Hanstholm I, 4400 skud for det nye Flakbatteri Hansted i samarbejde med M.A.A. 118 bliver rekognosseret for tre ved siden af hinanden liggende pladser i nærheden af Hansted (tæt på Nytorp) til opførelse af ammunitionsbunkere i træ. Disse reservebunkere skal ligge inden for området dækket af infanteribeskyttelse.

29/05/1942 - Brev til Marbef. m.fl. vedr. udnævnelse til støttepunktkommandant.
FAK Dk. udnævner følgende officerer til støttepunktkommandanter i XII. Fliegerkorps FuMG-stillinger:
FuMG-Stellung Hansted: Støttepunktkommandant Hptm. Dorsch 3./828, stedfortrædende Ltn. Lilie Ln.Abt.
Flakkommandøren ved den snarligt tilgående 7,5 cm (Beute-)Flak-Abt. (Luftwaffe) er efter overtagelse af sine tjenesteopgaver ansvarlig som Untergruppenkommandeur for FuMG-Stellung Hansted. Indtil dette tidspunkt er det Marine Flak Untergr. Kommandeur Hansted.
01/07/1942 M.Flak A. 814 dannet ved ændring af benævnelsen for M. Flak A. 229, og på samme tidspunkt flyttet fra området ved Gotenhafen-Danzig til Hansted.
4./M.A.A. 118 (Flakbatterie Hansted) bliver med såvel middeltung og let Flak som Flak-lyskastere underlagt den nydannede M.Flak A. 814.
08/07/1942 Det til Hansted ankomne Vickers-Batterie er skudklar med fire kanoner.
a) Batteriet troppetjenstlig underlagt M.Flak A. 814,
b) luftforsvarsmæssigt taktisk F.A.K Dänemark;
c) ved indsats mod sø eller land ligesom ved nærforsvaret (underlagt) Artilleri-Kommandeur Hansted.
Lokalitet: Ca. 200 m vest for lyskaster "Bruno", 150 m fra stranden.
09/07/1942

Vickersbatterie med 4 kanoner (3./M. Flak A. 814) Flakbatterie på Brunbjerg, kampklar.
(Første gang et Flakbatteri benævnes entydigt med den nye betegnelse: 3./M. Flak A. 814.)

31/07/1942 Mangel på indkvarteringsmuligheder for mandskabet til 3. og 4. batteri. (Senere 4. og 5. Flak.)
Stor stigning i sygeligheden.
Kvarterer for M.Flak A. 814 i Hansted.
I forbindelse med indsætningen af M.Fla.A. 814 i Område Hansted var der ikke tilstrækkelig med kvarterer til indkvartering af mandskabet.
3. batteri havde kun en lille lade, og 4. batteri en lille barak og en lille køkkenbarak til rådighed. Det samlede mandskab måtte overnatte i telte. I den sidste tids kolde, regnfulde vejr tog sygdomstilfældene kraftigt til, så at det udvidede infirmeri Hansted en kort overgang var overbelagt. En afhjælpning af problemet var meget påtrængende. Ved et møde i Hansted blev fastslået nødvendigheden af straks at indrette en midlertidig barak og at hjælpe fremskyndelsen afbyggeriet af indkvarteringsbarakker på vej.
11/08/1942 Følgende chefer er noteret:
M.Fl.A. 814: Korv.Kapt.M.A. Schulze (Albert)
1./814 (Helshage): Lt. M.A. Bertling
2./814: (Bavn) Lt.M.A. Danger
3./814: (Brunbjerg) Lt.M.A. Wirsing
4./814: ("Düne") Lt.M.A. Schostakowski
15/10/1942

På et møde hos Kommandant im Abschnitt dänische Westküste med deltagelse af
K.i.A. og adjudant
fra M. Flak A. 204: Korv.Kapt. Schmalshaf og adjudant (Esbjerg)
fra M. Flak A. 814: Obltn. Geisler (Hanstholm)
fra M.A.A. 118: Ltn. Weselmann (Hanstholm)

Deltagerne blev orienteret om afgivelsen af soldater til hæren. I alt skal der afgives 300 soldater fra Abschnitt dänische Westküste således:
1. fase pr. 01/11/1942.
2. fase pr. 25/11/1942.
3. fase pr. 15/12/1942.

Afgivelserne sker først og fremmest efter princippet om frivillighed og fordeler sig på:
M.A.A. 118 og M. Flak A. 204 således:
1. fase M.A.A. 118: 100 mand
2. fase M.A.A. 118: 50 mand
2. fase M. Flak A. 204: 50 mand
3. fase M.A.A. 118: 100 mand

Heraf skal af årgang 1923 af M.A.A. 118 stilles 40 mand og af M. Flak A. 204 10 mand.

I et bilag til dette mødenotat er mandskabsstyrken i de tre mødedeltagende enheder opgjort.
Det bemærkes, at M. Flak A. 814 ikke skal afgive mandskab til hæren i denne forbindelse; tværtimod er der ifht. de foregående opgørelser tale om en stor tilgang af mandskab samtidig med at opgørelsen viser en yderligere og stor normering.
Mandskabsstyrken i M. Flak A. 814 er anført i dette skema med afvigelsen fra den normerede styrke i parentes.
Officerer Port.-Uoffc. Underoffic. Menige I alt
27 (+1) 26 (-9) 59 (-78) 631 (-205) 743 (-291)
25/10/1942 Taktisk indsats af 1./MAA 118 Truppenluftschutz har hidtil ligget hos batterichefen, men da batteriet nu er omgivet på alle sider af batterier fra M. Fl. A. 814, udstedes denne befaling:
Truppenluftschutz 1./M.A.A. 118: 2 - 2 cm Flak 30 og 4 lyskastere underlægges taktisk Ugruko, for så vidt de ikke er nødvendige til beskydning af sømål.
De 6 - 2,5 cm Hotschkiss kommer i almindelighed ikke i betragtning til skydning mod luftmål, da de ikke har dertil egnet ammunition. De har [får] derfor forbud mod at skyde mod luftmål.
11/11/1942 Rettelser til den med Bef. Dänemark - Abt. Ia - Br.B.Nr. 550/42 g.Kdos. af 12.9.42 udsendte "Troppeorganisation". Status: 1. november 1942. Ændringer til Kriegsmarine: Funkmessgeräte (Fu.M.G.) Hansted tilføj: 1 Fu.MG (Flak)
Opstilling af Luftwaffenflak-batterier i Område Arko Hansted.
Hansted: 3 delinger 3./lei. Res-Flak-Abt. 828, 12 - 2 cm Flak 38. Flakuntergruppe Hansted (M.A.Abt. 814) Hansted.
Klitmøller: 1 deling 2./lei. Res-Flak-Abt. 828, 3 - 2 cm Flak 38.
Vorupør: 1 deling 2./lei. Res-Flak-Abt. 828, 3 - 2 cm Flak 38.
Thyborøn: 2 delinger 5./lei. Res-Flak-Abt. 742, 6 - 2 cm Flak 38.
13/11/1942 6 stk. 2,5 cm Hotchkiss kanoner og lyskaster Anton, Bruno og Cäsar ved 1./118 tilsluttet Ugruko ved ledelse af kamp.
17/11/1942 Ugruko Hansted får underlagt og i kamp tilsluttet gennem 5./814:
1. deling let Luftwaffeflak Vorupør.
2. deling let Luftwaffeflak Klitmøller.
5. deling let Luftwaffeflak Thisted.
Truppenluftschutz H.K.B. 535 Klitmøller og H.K.B. 522 Lyngby.
(Befehl Flakgruppe Nordjutland Gkdos 238/42 af 17.11.42.)
08/12/1942 Fra Marinenachrichtendienst Hanstholm sendes en fjernskriver-meddelelse til Marbef. Dän. og til orientering for K.i.A. dän. West. med indberetning vedr. det faktiske mandskab i Hanstholm som svar på en skrivelse fra Marbef. Dän. 05/12/1942.


Offz.

P.uoffz.

Uoffz.

Mannsch.

I alt

M. Flak A. 814 Stabsbatt. 8 10 12 103 133
1. Batt. (2. Flak Helshage) 4 4 17 113 138
2. Batt. (3. Flak Baun) 2 3 9 80 94
3. Batt. (4. Flak Brunbjerg) 3 3 6 94 106
4. Batt. (5. Flak Klitterne) 2 4 12 85 103
5. Batt. (6. Flak 3,7 cm) 2 5 14 122 143
6. Batt. (7. Flak 2 cm) 2 6 12 162 182
7. Batt. (8. Flak 150 cm lyskastere) 2 7 16 158 183
I alt         1082
H.K.L. bemanding: Det fremgår ikke klart, om dette mandskab er ud over det ovennævnte, eller om det stilles af de anførte enheder.          
Afsnit 3: 4 belg. maskingeværer v. Stabsbatt. M. Flak A. 814       12 12
  1 MG C/13 maskingevær v. Stabsbatt. M. Flak A. 814       3 3
Afsnit 5: 3 MG C/13 maskingeværer v. Stabsbatt. M. Flak A. 814       9 9
  I alt       24 24
13/02/1943 Fra Kommandant im Abschnitt dänische Westküste udgår en svar-skrivelse med en samlet oversigt over mandskabsstyrken ved afdelingerne i Marinebefehlshaber Dänemark’s kommandoområde i Abschnitt däniische Westküste.


Offz.

P.uoffz.

Uoffz.

Mannsch.

I alt

M. Flak A. 814 Stabsbatt. 9 11 16 106 142
1./814 (2. Flak Helshage)   6 15 100 121
2./814 (3. Flak Baun) 2 3 12 85 102
3./814 (4. Flak Brunbjerg) 3 2 11 85 101
4./814 (5. Flak Klitterne) 3 4 12 81 100
5./814 (6. Flak 3,7 cm) 2 4 15 107 128
6./814 (7. Flak 2 cm) 2 6 14 134 156
7./814 (8. Flak 150 cm lyskastere) 2 7 16 146 171
I alt 23 43 111 844 1.021
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
03/02/1943

Fjernskrivermeddelelse fra Nord Gkods. til KIA:
Meddel omgående, hvilke FuMG (Flak) 39 T der er udrustet med Freund-Feind-Kennung.
Anfør apparattype (om det er C, D eller D 2) og apparatnummer.

16/06/1943 JL: I Kriegstagebuch des Kommandanten im Abschnitt dänische Westküste side 424 er enhedens benævnelse “M.Fl.A. 2./814 meldet” rettet til “Bei Flak Batt. “Hamborg” (2./M. Flak A. 814)”
Det kunne se ud som om enhedernes benævnelse fra denne dato skal ‘standardiseres’, da rettelserne fortsætter på de efterfølgende sider.
23/07/1943 Admiral Dänemark udsender en skrivelse vedr. Korrekt definition af batterierne f. eks.:
Mar.Flak.Batt. "Hamborg" (2./M.Flak A. 814), Batt. Hanstholm I (1./MAA 118), o. lign.
24/07/1943 Erfaringerne med 7,5cm Flak Vickers i Hansted siger, at de i kun begrænset omfang er egnede til indsats i kamp mod sø- og landmål.
Derfor betyder indsætningen af de to 7,5 cm alarmflakbatterier i Frederikshavn - hvilket også er bekendt på højere sted - en svækkelse:
a) kalibermæssigt ved luftforsvar,
b) indsatsmæssigt ved forsvar af sø- og landområder.
01/08/1943 Nummerangivelsen ændres, idet Ugruko herefter benævnes 1./M.Flak A. 814. De øvrige batterier beholder rækkefølgen men rykker altså en plads.
Disse numre suppleres oftest med våbnenes kaliber eller med batteriets funktion og lokalisering således:
2./M.Flak A. 814 (Flak und Sperrbatterie Hansted), 3./M.Flak A. 814 "Bavn", 4./M.Flak A. 814 "Brunberg", 5./M.Flak A. 814 "Düne", 2.-5./M.Flak A. 814 ofte suppleret med (Schwere Flak), 6./M.Flak A. 814 (mittlere Flak), 7./M.Flak A. 814 (leichte Flak) og 8./M.Flak A. 814 (Schwere Scheinwerfer Batterie).
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye