Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Gå til:
4. Flak El-installationer 6 m afstandsmåler Forside
Detaljer vedr. kommandobunker Fl 314 i 4./M. Fl. A. 814 (4. Flak) Brunbjerg.


Alle plantegningerne af bygningens grundplan er orienteret
nord-syd højre-venstre.Tegninger af den 'rå' bygning.

Ovenfor snittegning af toppen og gennem de nordlige rum, samt plantegning af toppen med standpladsen for afstandsmåleren.
Orienteringen er øst-vest højre-venstre.


Afstandsmåleren fotograferet fra østsiden.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Den 4. november 2012 åbnede MuseumsCenter Hanstholm for en besigtigelse ildleder-bunkeren Fl 314 på Brunbjerg i Hanstholm.
(Mht. lokalisering se reg. nr. 27.07.05 på situationsplanen).
Museumsinspektør Jens Andersen gennemfotograferede rummene i bygningen, og han har udarbejdet de viste lokaliseringsoversigter for inskriptioner og fotos, ligesom han har fundet referencerne til inskriptionerne.
Jeg har foretaget en udvælgelse ud af de forelagte 247 fotos, så ikke alle de anførte numre er vist på siden her.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Inskriptioner i form af tekster og tegninger
På denne grundplan er angivet, hvor i bygningen de nedenfor viste inskriptioner i form af malerier og tekster forefindes. Ligeledes er vist, hvor en kommandotavle er henstillet.
Fotonumrene refererer til de på grundplanen længere nede anførte numre.

Illustrationen set fra mellemgangen ud i gasslusen (182 og 188).
[Citat fra Fred Endrikat, 1890-1942]


Blankenburger Tor, Saalfeld (Thüringen).
På fotoet til venstre øverst tegningen set fra det centrale mandskabsrum ud i mellemgangen.
På fotoet til venstre nederst tegningen set på langs ad mellemgangen ud mod gasslusen.
Ovenover er indsat hele motivet i større udgave.
(177, 179, 180 og 192)

Inskription over indgangen til det sydvestlige mandskabsrum. (191)
[Voigt: Die Burg Malepartus - Eine Fabel in zwanglosen Reimen. 1831.
Wilhelm Frhr. v Rolshausen: Burg Malepartus. Eine Fuchsgeschichte. Regensburg 1932]

Inskription på sydvæggen i det vestlige mandskabsrum. (058)
[Johann W. v. Goethe:
"Faust, Der Tragödie zweiter Teil", fünfter Akt, Fausts letzte Worte]

Inskriptionen over gennemgangen på sydvæggen i det vestlige, store mandskabsrum. (194)


(113)
Kiek mol wedder rin. [plattysk: Schau mal wieder rein]

Hjørnet i kommandorummet, hvor teksterne, som ses på nedenstående , er påmalet. Mærker efter træ-skillevæggene ses på betonvæggen.
Nedenfor ses teksterne forstørret. (174 og 175)

Tegning af Hanstholm Fyr med Würzburg Riese og antennemaster på østvæggen i det store (nordlige) 'Mandskabsrum'.
Tegningen er med motivet set fra denne bunker. (131)

Foto taget fra kommandocentralen af nordvægen i mellemgangen med tegningen "Alarm". (068)

Nærbillede af tegningen. (168)


Kommandotavle henstillet i mellemgangen ind til kommandorummet.
Gennemgangen til venstre for tavlen fører ind i nærkamprummet.
(028)


Kommandotavlen og mellemgangen set fra forgangen/trapperummet.
Tavlens yderste rammemål er 165 x 121 cm, de indvendige rammemål er 149,5 x 106 cm.
(026)


Detaljer af teksten på tavlen. ( 030)

Tegning af kommandotavlen.
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Fotos af interiør af de enkelte rum i rækkefølge 'rundt med uret' fra den sydlige indgang til venstre på tegningen.
På denne grundplan er angivet, hvor i bygningen de nedenfor viste fotos er taget.
Som nævnt ovenfor har jeg foretaget en udvælgelse ud af de forelagte 247 fotos, så ikke alle de anførte numre er vist nedenfor.
Indgang    

Der er to indgange i bunkeren. Denne indgang er 80 cm bred, hvilket er standard ved indgange for personel.
Der er ingen installationer for radio og telefon ved denne indgang, hvorimod gasslusen er tilknyttet her. (247)

'Afløb'. (246)

Hul i 'Staalpanser'-plade hvorigennem indgangen kunne bestryges af en skytte opstillet i 'Rum for Gasfilter og Luftpumpe'. (099)

Rammen for 'Todelt Panserdør'. (49)

Ventilationsrist i væggen ind mod 'Rum for Gasfilter ...' og et hjørne af rammen for panserdøren.
(100)

Foto taget fra gasslusen ud i indgangsrummet.
(97)
Gasslusen  

Rester af rørinstallationen for brugsvand. På grundplanen 'Fra Vandværk'. (51)


Til højre del af rammen for 'Gastæt Dør' i gennemgangen mellem indgangs-/trapperummet og gasslusen. Desuden rester af ophæng for el-installation. (250 og 251)
Mellemgang    

taget hen mod 'Mandskabsrum'. Til venstre indgangen til 'Fyrrum'. (077)

taget fra 'Mandskabsrum' hen mod gasslusen. I højre side forrest indgangen til 'Fyrrum' og bagerst til 'Rum for Gasfilter og Luftpumpe'. 094)

Væggen ind mod det store 'Mandskabsrum'. Indgangen ses til venstre, og kanten af indgangen til gasslusen ses til højre. (193)
Rum for Gasfilter og Luftpumpe    

Vestvæggen med standplads for skytte, der kunne bestryge indgangen. Øverst ses rester af ventilationssystemet. (075)


Indgangspartiet. (095 og 240)

To s af 'Staalpanser'-pladen hvorigennem indgangen kunne bestryges (039 og 096)
Fyrrum    

Væggen ud til mellemgangen med en del af rammen for 'Gastæt Dør'. (080)

Bæringer for 'Haandvask' og 'Afløb' i gulvet.
(232)

Sydvæggen med rør til 'Skorsten'. (084)
Mandskabsrum  

Kig fra mandskabsrummet ud i mellemgangen med gasslusen for enden, indgang til 'Fyrrum' og 'Rum for Gasfilter og Luftpumpe' til højre og 'Mandskabsrum' til venstre.
(045)

Vest- og nordvæg med mærker efter ophængte køjer.
På de umalede steder har der været monteret plader til isolering mod væggen. (088)

Højre side af nordvæggen. (089)

Rummets nordøstlige hjørne med ophæng for radiator og rørbæringer på østvæggen. (086)

Rummets sydøstlige hjørne med markering efter det andet køjesæt. I rummet har der således været opsat 4 køjepladser. (230)

Rester efter installation på væggen over radiatorophænget. (224 og 226)
Mandskabsrum  

Indgangen fra mellemgangen og nærkamp-skydeplads for bestrygning af den brede indgang. (037 og 069)


Resterne af en knagerække. (114)

Til højre en del af rummet med bolte for ophæng af køjer.
Køjerne har ligger tre oven over hinanden i hvert sæt.
I gulvet ses et forløb af kabelgraven. (154)

Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye
Kommandocentral    

Indgangen til 'Kommandocentralen'.
Forrest på begge sider indgange til 'Mandskabsrum'. Ligefrem mellemgangen ved den brede indgang med den henstillede kommandotavle og bagerst indgangen til og bagvæggen i nærkamprummet. (118)

Sydvæggen med niche til radiator. (060)

I venstre side ses nichen med ophæng til radiator.
(205)

Rummets sydvestlige hjørne. (260)

Den vestlige del af nordvæggen. (259)

Rummets nordøstlige hjørne med ophæng til radiator. (196)

Zoomet ind. (209)

Kabelrester i 'Kabelgrav'. (208)

Hjørne af 'Kabelgrav' med rørgennemføringer i væggen. (210)
Mandskabsrum   Mellemgang
På østvæggen i dette rum er det ovenfor viste maleri af Hanstholm Fyr.

Indgangspartiet. (215)

Rummets nordvestlige hjørne med bæringer for radiator på nordvæggen og den gennemgående 'Kabelgrav' i gulvet langs væggen. (217)
I rummet mellem 'Kommandocentral', nærkamprum og den brede trappeindgang er den ovenfor viste kommandotavle henstillet, og på nordvæggen er maleriet 'Alarm'.
Dette er vist ovenfor under inskriptioner. Derfor vises ikke yderligere fotos af interiør her.
 
Nærkamprum    

Nærkamprummet, hvorfra indgangene kunne bestryges. (130, 133 og 139)

Indgangen/udgangen til nærkamprummet.
Til venstre er trappe ned til det lille mandskabsrum bagved. (155)
Vagtstue    

Indgangen/udgangen til vagtstuen med kig ud i nærkamprummet.
Rummets beliggenhed direkte forbundet med nærkamprummet indikerer vagtstue. (134)

Nichen på væggen ved indgangen har sandsynligvis været til opstilling af en alarmtelefon.
(135)

Forreste foto viser rummets nordvestlige hjørne med en enkelt bæring for radiator tilbage. (140)
Bagerste foto viser østvæggen med bolte efter ophæng af en enkelt køje. (138)
Daglig indgang - Hovedindgang    
Denne indgang har, under henvisning til, at påskrifterne "St" og bygningsnummer er her, været hovedindgang (daglig indgang).
Det bemærkes, at den har den usædvanlige bredde af 140 cm. Indgange for personel er normalt 80 cm.
Bredden kunne indikere, at der skulle tilføres større maskinel-dele ad denne vej, men da den næste gennemgang er 120 cm og den næste videre ind til 'Kommandocentralen' kun er 80 cm, synes dette ikke at være tilfældet. Tilbage er en formodning om, at denne kommandobunker blot skulle have en 'pompøs' indgang.
Det bemærkes også, at der ikke er en gassluse ved denne indgang, hvilket ellers er standard ved indgang for personel. Der forefindes heller ikke panserdøre eller gastætte døre, end ikke ind til kommandorummet.
Bunkeren er støbt den 10. maj 1944 og overdraget til tropperne den 22. august 1944, hvor den må anses at være fuldt ud færdig.
BFM angiver nyt bygn. nr. som værende 27521, mens en dansk kortskitse angiver 27511, hvilket så ved besigtigelsen den 4. november 2012 kunne bekræftes og dokumenteres.

Højrere (nord) side af indgangen med niche for teleskopantenne.
Bagerst ses den tilmurede indgang (145)

Påskrifter ved indgangen.
'St' angiver, at bunkeren har 2 meter tygge ydermure. (161 og 162)

Bygningens nye bygningsnummer (163)

Venstre (syd) side af indgangen med niche for teleskopantenne. (156)


Kig fra indgangsrummet ind i mellemgangen, hvor den henstillede kommandotavle ses. (148)


Kig fra mellemgangen ud i indgangsrummet.
Affaldet i venstre side dækker for et afløb. (141)
Hanstholmregistreringen v/Jørgen Lumbye